Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

theoriedoen.be – December 2021

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

Theoriedoen.be: de onderneming die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;
Consument/Cursist: de persoon, die zich door middel van een daartoe ontwikkeld onlinesysteem heeft aangemeld voor toegang tot de Online Leeromgeving of op andere wijze een Overeenkomst heeft gesloten met theoriedoen.be;
Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen Cursist en theoriedoen.be op grond waarvan theoriedoen.be zich verplicht aan Cursist toegang te verlenen tot de Online Leeromgeving en eventueel een examenplaats voor het CBR-theorie-examen te reserveren;
Cursusbedrag; Het bedrag dat Cursist aan theoriedoen.be voldoet voor toegang tot de Online Leeromgeving.
Online Training: E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden en specifiek de door theoriedoen.be in de Online Leeromgeving verstrekte trainingsvideo’s;
Online Leeromgeving: De digitale omgeving binnen het domein van de Website waarin Cursist o.a. de Online Training kan volgen, welke door het sluiten van een overeenkomst tot toegang, door Cursist kan worden betreden.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.
Website: https://theoriedoen.be en alle daarvan afgeleide individuele webpagina’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen theoriedoen.be en Cursist, in het bijzonder op de overeenkomsten m.b.t. het verkrijgen van toegang tot de Online Leeromgeving.

2.2. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden en Cursist een bevestiging van succesvolle aanmelding heeft ontvangen van theoriedoen.be. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat theoriedoen.be de elektronische aanmelding heeft bevestigd, dan wel telefonisch of per e-mail.

2.3. –

2.4. Voor zover er van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, is dat enkel geldig inden de afwijking schriftelijk geschiedt.

2.5. Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.

2.6. Voor een juiste verwerking van de aanmelding is het nodig dat Cursist het juiste e-mailadres opgeeft. Indien en voor zover door Cursist een onjuist e-mailadres wordt opgegeven kan theoriedoen.be niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.

2.7 theoriedoen.be behoudt het recht om zonder opgave van reden Cursist te weigeren.

2.8. Indien en voor zover een bepaald artikel nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1. Offertes en pakketaanbiedingen kunnen worden gedaan via de website, telefonisch of per e-mail. Het aanbod aan Online Training pakketten wordt online op de Website geëtaleerd.

3.2. Voor zover een aanbod op de website of via de telefoon, dan wel e-mail een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit uitdrukkelijk aangegeven worden.

3.3. Cursist dient de kosten voor de toegang tot het de Online Leeromgeving bij het bestelproces te voldoen. Indien geen betaling door Cursist plaatsvindt, is er geen overeenkomst gesloten, en heeft Cursist geen toegang tot de Online Leeromgeving.

3.4. De prijzen zoals weergegeven op de website van theoriedoen.be zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen kunnen ten allen tijde door theoriedoen.be eenzijdig worden gewijzigd. Voor zover er een Overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de nieuwe prijzen vooreerst van toepassing zijn op de Overeenkomst nadat Cursist hiermee heeft ingestemd.

Artikel 4 Verplichtingen theoriedoen.be

4.1. theoriedoen.be verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de Online Training.

4.2. theoriedoen.be zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

4.3. theoriedoen.be zal ervoor zorgdragen dat de inloggegevens voor het verkrijgen van toegang tot de Online Leeromgeving aan Cursist op het opgegeven e-mailadres worden toegezonden.

4.4. theoriedoen.be stelt de Online Training met alle zorgvuldigheid samen, doch kan zij geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

Artikel 5 Verplichtingen Cursist

5.1. Cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde voorwaarden. Indien Cursist deze verplichting niet nakomt, is theoriedoen.be gerechtigd Cursist de toegang tot de website van theoriedoen.be te weigeren, zonder dat theoriedoen.be daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens Cursist.

5.2 Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de videotraining(en) onbeperkt kunnen worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht theoriedoen.be opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor Cursist.

5.3. Cursist zal de door theoriedoen.be ter beschikking gestelde gegevens, daaronder begrepen de Online Training video’s en overig cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. Cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan Cursist overhandigde cursusmaterialen en trainingsvideo’s openbaar worden gemaakt.

5.4 –

5.5 Indien Cursist via theoriedoen.be een CBR theorie examen aanvraagt, dient Cursist aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Indien Cursist niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan theoriedoen.be op geen enkele aansprakelijk worden gesteld jegens Cursist voor de schade ontstaan uit de afwezigheid.

5.6 Cursist verklaart zonder tegenspraak dat het doel van het tijdelijk verkrijgen toegang verkrijgen tot de Online Leeromgeving en de Online Training louter en allen is om zich voor te bereiden om een examen af te leggen. Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan theoriedoen.be directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan zal theoriedoen.be gerechtigd zijn om haar schade te verhalen op Cursist. Het is Cursist uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames te maken, of op enige andere manier het cursusmateriaal te kopiëren, bewerken en/of openbaar te maken

5.7. –

Artikel 6 Annuleringen en wijziging

6.1 De inloggegevens tot de Online Leeromgeving kunnen na betaling van het Cursusbedrag direct worden gebruikt, waardoor de online trainingen van theoriedoen.be worden geleverd voordat de herroepingstermijn, als bedoeld in de Wet Koop op Afstand, is verstreken. Cursist gaat door ontvangst van de inlogcodes voor toegang tot het de Online Leeromgeving akkoord met het laten verstrijken van de herroepingstermijn. Een overeenkomst voor toegang tot de Online Leeromgeving en de Online Training die direct bij aanmelding gestart wordt, kan dus niet herroepen worden.

6.2 –

6.3. –

6.4. –

6.5 –

6.6 In alle bovengenoemde gevallen blijft Cursist het volledig Cursusbedrag schuldig, tenzij anders overeengekomen.

6.7. Cursist doet afstand van haar recht tot ontbinding zodra de door theoriedoen.be aangeboden dienst, i.e. toegang tot de Online Leeromgeving, volledig is geleverd.

6.8. Alle verzoeken tot annulering, dan wel wijziging dienen per e-mail via: info@theoriedoen.be te geschieden.

Artikel 7 Overmacht

7.1. theoriedoen.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens Cursist, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Overmacht doet zich in ieder geval voor, indien verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door aanwezigheid van de volgende situaties: overstromingen, aardbevingen, brand, oververhitting, onderbreking in de energievoorziening, (zand)stormen, epidemieën, pandemieën, terroristische aanslagen en/of oorlogshandelingen.

7.3. In geval van vertragingen en annuleringen van examens door het CBR door een der bovenstaande situaties, zal theoriedoen.be zich inspannen om, zo snel als redelijk mogelijk, een nieuw examen voor Cursist in te plannen. Bovenstaande gevallen vormen dan ook in geen enkel geval een rechtvaardigingsgrond voor ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van de betalingsverplichting van Cursist.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Online Leeromgeving, de Online Training en andere diensten, en met betrekking tot alles wat theoriedoen.be ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan theoriedoen.be

Het is Cursist niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
Het is Cursist niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

De Cursist verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Online Leeromgeving, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten van theoriedoen.be, welke eindigt op het moment van eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Hoewel theoriedoen.be met betrekking tot de inhoud van de geleverde diensten de uiterste zorg wordt betracht, kan theoriedoen.be de aanwezigheid van fouten of onvolledigheden niet uitsluiten.

9.2 theoriedoen.be noch haar externe partners zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door dergelijke fouten of onvolledigheden.

9.3 theoriedoen.be streeft ernaar de diensten op de Website 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden.

9.4 theoriedoen.be kan nooit garanderen dat de gegevens op de Website correct zijn. theoriedoen.be zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden.

9.5 theoriedoen.be is enkel aansprakelijk voor directe schade die de Cursist door toedoen of een nalaten van theoriedoen.be mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

9.6 theoriedoen.be kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door Cursist bij een CBR-theorie examen.

9.7. theoriedoen.be is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door theoriedoen.be geleverde zaken.

9.8 De Cursist vrijwaart theoriedoen.be tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10. Privacy

10.1 Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van inloggegevens worden (persoons)gegevens aan theoriedoen.be verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van theoriedoen.be en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.theoriedoen.be en Cursist zijn beide gehouden vertrouwelijke informatie die zij van elkaar hebben gekregen met zorg te behandelen. Informatie is vertrouwelijk wanneer één van partijen bij het verschaffen van die informatie aangeeft dat het vertrouwelijk is of wanneer uit de aard van die informatie vertrouwelijkheid voortvloeit.

10.2 theoriedoen.be is gerechtigd ter uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen en slechts de voor hen benodigde gegevens van Cursist te verschaffen.

10.3 theoriedoen.be is gerechtigd gegevens van Cursist te gebruiken voor de mailing van theoriedoen.be. Indien de gegevens of het product reeds geopenbaard zijn door of met toestemming van Cursist kan theoriedoen.be in een mailing verwijzen naar het geleverde product.

10.4 Verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden zonder toestemming van de wederpartij is slechts mogelijk wanneer de partij op grond van de wet of rechterlijke uitspraak gedwongen is deze te verschaffen. De partij is in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Overige verschaffing van vertrouwelijke informatie aan derden is slechts mogelijk met

toestemming van de wederpartij.

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen theoriedoen.be en Cursist, is uitsluitend het

Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Cursist en theoriedoen.be zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Overige bepalingen

Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat theoriedoen.be de

gegevens van Cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van Cursist zal theoriedoen.be de opgeslagen gegevens van Cursist uit het systeem verwijderen.

Cursist geeft aan theoriedoen.be, voor zover dit wettelijk is toegestaan en Cursist hier in

de algemene voorwaarden van op de hoogte mag worden gesteld, de toestemming om zijn/haar gegevens binnen theoriedoen.be, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee theoriedoen.be samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

12.3 Cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van theoriedoen.be kunnen schaden.